تست

غذاهای با کیفیت ایرانی را در رستوران آپادانا ، شهر وین تجربه کنید

رستوران آپادانا

آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.آپادانا یک رستوران با 3 اتاق به سبک شرقی، تهویه مطبوع، محیط بسیار پیچیده، موسیقی پس زمینه آرام، فارسی و تخصص شرقی حلال است. کوبیده ،جوجه کباب و دیگر غذاهای سنتی ما در محیطی بسیار دلنشین سرو میشود.

آپادانا

غذاهای روز رستوران آپادانا

icon