منوی روز

منوی روز

 

منو روز
سه شنبه
جوجه کباب   950
خورشت قیمه   950
چلوکباب کوبیده 950
چهارشنبه
چلوکباب کوبیده 950
زرشک پلو با مرغ 950
خورشت قرمه سبزی 950
پنج شنبه
چلوکباب کوبیده 950
جوجه کباب 950
خورشت بادمجان 950
جمعه
چلوکباب کوبیده 950
سبزی پلو ماهی 1050
کوفته تبریزی 950
شنبه
چلوکباب کوبیده 950
ته چین مرغ و بادنجان 990
 باقالی پلو 1090